kontor

Åpenhetsloven Pecus

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven har som formål å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også sikre allmenhetens tilgang til informasjon vedrørende hvordan større virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige forhold.  

Les mer

Aktsomhetsvurdering: 

1 Forankre ansvarlighet i virksomhetens policy
Ansvarlighet er forankret i våre prosesser og dokumenter for virksomhetsstyring, inkludert virksomhetens CSR-policy for leverandører og kunder. Ansvaret for gjennomføring av arbeidet med etikk i leverandørkjeden defineres i selskapets retningslinjer. Administrasjonsavdelingen i Pecus har ansvar for innholdet i styrende dokumenter, koordinering, intern rådgivning og rapportering mens de respektive avdelingene har ansvar for etterlevelse og oppfølging.

2 Engasjement for åpenhet og ansattes forhold
Pecus AS ønsker å være en del av løsningen for å skape et bedre fremtidig arbeidsliv og sikre gode forhold for ansatte. Vi legger vekt på meningsfylte og bærekraftige ansettelser, og vi erkjenner betydningen av tillit og åpenhet når det gjelder vår struktur, ledelse og arbeidsmetoder. Ansatte står fritt til å organisere seg om ønskelig.

3 Risikovurderinger og menneskerettigheter
Pecus AS gjennomfører systematiske risikovurderinger for å forebygge og identifisere risiko knyttet til virksomheten vår. I tillegg til å vurdere økonomiske og forretningsmessige risikoer, vurderer vi også vår egen virksomhet og våre leverandører i forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Det er foretatt en risikovurdering for brudd på menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i samtlige kategorier av Pecus sine leverandører. Våre viktigste innkjøpskategorier er klær og verneutstyr, samt verktøy. Det er en bransje der risiko for uanstendige arbeidsforhold er høy, og denne delen av vår leverandørkjede blir derfor prioritert med tanke på tiltak og oppfølging. Fremover skal risikokartleggingen oppdateres, og flere tiltak vil vurderes innen flere innkjøp- og anskaffelseskategorier. 

4 Arbeid for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold
Pecus AS arbeider aktivt for å fremme grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold både internt, og hos våre samarbeidspartnere og leverandører. Anstendige arbeidsforhold inkluderer ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet på arbeidsplassen, sosiale og kulturelle rettigheter, samt at ansatte mottar en levedyktig lønn. Vi forventer at våre samarbeidspartnere og leverandører oppfyller disse kravene på en tilstrekkelig måte.

5 Ansvar og varsling
Det er den øverste lederen i selskapet som har ansvaret for å følge opp kravene og etablere interne rutiner. Samtidig er hver enkelt ansatt forpliktet til å følge de etablerte rutinene og varsle om eventuelle brudd eller mistanker om brudd.

6 Gransking og tiltak:
Ved mistanke om brudd på kravene til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos våre leverandører og samarbeidspartnere, vil Pecus AS gjennomføre en gransking av hendelsen og sørge for at nødvendige tiltak blir iverksatt. Ved alvorlige brudd kan dette medføre avslutning av samarbeidsavtaler og kontrakter.

Pecus arbeider strukturert for å sikre en ansvarlig og bærekraftig kunde- og leverandørkjede. Vi ønsker å sikre at alle ansatte i Pecus, samt leverandørenes ansatte, har gode arbeidsavtaler, dokumentert levedyktig lønn, organisasjonsfrihet, at arbeidstidsbestemmelser overholdes og at de ansattes helse og sikkerhet blir ivaretatt: 

  1. Alle nye kunder og leverandører skal akseptere og signere våre etiske retningslinjer. Standarden inkluderer krav til arbeidsforhold, menneskerettigheter, lønn, tvangsarbeid, likebehandlingsprinsippet osv. 
  2. Vi vurderer våre kunder og leverandører gjennom bakgrunnssjekker, egenevalueringer og uanmeldte intervjuer med ansatte i Pecus som er på oppdrag hos ulike kunder. 
  3. Når vi avdekker feil, mangler eller brudd på lover, regler og våre etiske retningslinjer for kunder og leverandører, blir det gitt en tidsramme for når forholdene må være rettet opp i. De fleste kunder og leverandører er villige til å rette opp forholdene. De som ikke er i stand til, eller er villig til, å rette opp forholdene kan ikke fortsette som kunde av eller leverandør til Pecus.
  4. Vi er oppmerksomme på at det kan være tilfeller hvor vår egen anskaffelsespraksis kan være med på å øke risikoen for uanstendige arbeidsforhold. Ved slike tilfeller vil vi gjennomgå egen praksis og gjøre forbedring der det er mulig og nødvendig.

7 Oppfølging:
Forbedringstiltak hos leverandører og samarbeidspartnere følges opp slik at vi kan sikre at forholdene rettes og forbedres. Vi loggfører avvik og resultater, og rapporterer dette internt. Ved henvendelse fra kunder og andre interessenter rundt arbeidet med oppfølgingen av leverandører og samarbeidspartnere vil vi besvare disse fortløpende.

8 Samarbeide om gjenoppretting/erstatning 
 Vi følger opp saker som krever erstatning eller gjenoppretting av skade. Per juni 2023 har vi ikke hatt noen slike saker. 

For mer informasjon om hvordan Pecus jobber for å sikre grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, send en e-post til post@pecus.no. Henvendelse via post kan sendes til: Pecus AS, Øvre Slottsgate 15B, 0157